en
ru
ua

Комісаренко Антон Володимирович

Комісаренко Антон Володимирович

Адвокат, Партнер

Спеціалізація: господарський процес, адміністративне судочинство, кримінальний процес, податкове право, трудове право, правове регулювання діяльності акціонерних товариств, договірне право, корпоративне право.

Досвід: має понад 13 років стажу юридичної практики; з 2007 по 2012 року був штатним юрисконсультом на підприємствах приватного сектора економіки, з 2012 року займається приватною адвокатською практикою. За цей час надавав правові послуги провідним представникам промислового бізнесу України (ПрАТ «Сталь», ПрАТ «ККЗ «Центрокуз», ТОВ «ШАХТРЕММАШ»), офіційного дилера BMW у м. Луганську (ТОВ «Автодом «Вікторія»), страховим компаніям ( ПрАТ «СК «Євроінс Україна»), підприємствам державного сектора економіки (ДП« Київський облавтодор»).

Антон має багаторічний досвід представництва та захисту прав та інтересів юридичних осіб у господарських та адміністративних судах України, скасування рішень контролюючих  (податкових) органів України, правового забезпечення договірної та комерційної діяльності, правового забезпечення проведення зборів акціонерів АТ, успішного захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб в рамках кримінального процесу (повернення майна, зняття арешту з майна, скасування інших заходів забезпечення кримінального провадження).

З 2017 року входить до складу наглядової ради ряду акціонерних товариств, завдяки чому набув необхідного управлінського досвіду.

Практикуючий адвокат з 2012 року.

Освіта: магістр права, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2009

 Магістр бізнес адміністрування, Університет Центрального Ланкаширу, 2010

Практикуючі мови: українська, російська, англійська

Членство:  Національна Асоціація Адвокатів України; ВГО «Асоціація правників України»

Практикує в м. Києві, Україна.

Контакти:

E-mail: av@ktp.group

Anton Komisarenko

Anton Komisarenko

Attorney, Partner

Specialization: commercial litigation, administrative litigation, criminal court proceedings, tax law, labor law, legal regulation of joint-stock companies activities, contract law and corporate law.

Experience: has more than 13 years of experience in legal practice; was a full-time legal adviser at enterprises of the private sector of the economy in 2007-2012 and has been engaged in private law practice since 2012. During this time, has provided legal services to the leading representatives of the metallurgical industrial business of Ukraine (Stal PrJSC, KKZ Tsentrokuz PrJSC, Shakhtremmash LLC), the official BMW dealer in the city of Luhansk (Avtodom Victoria LLC), insurance companies (PJSC “IC Euroins Ukraine”), and enterprises of the public sector of the economy (SE “Kyiv Oblavtodor”).

Anton boasts of many years of experience in representing and protecting the rights and interests of legal entities in both economic and administrative courts of Ukraine, canceling decisions of controlling (taxation) bodies of Ukraine and providing legal support for contractual and commercial activities, legal support for holding of meetings of stockholders of joint-stock companies, successful protection of the rights and freedoms of private individuals and legal entities in the framework of criminal proceedings (the return of property, the release of property from attachment and cancellation of other precautionary moves).

Since 2017, Anton has been a member of the supervisory board of a number of joint stock companies, thanks to that he has acquired the necessary management experience.

A practicing attorney since 2012.

Educational background: Master of Laws, T. Shevchenko Kyiv National University, 2009

A Master of Business Administration, University of Central Lancashire, 2010.

Practicing languages: Ukrainian, Russian and English

Professional membership: A member of the National Bar Association of Ukraine; a member of the Kyiv City Bar Council; a member of the All-Ukrainian Association of Lawyers of Ukraine.

Legal practice in Kyiv, Ukraine

Contacts:

E-mail: av@ktp.group

Share